Boşanma arzu edilen bir netice olmamakla birlikte yürümeyeceği ve gelecek bakımından umut olmaktan çıkan ve tam tersine taraflar ve/veya taraflardan biri bakımından çekilmez hale gelmiş olan evliliğe son verilmesi insan hayatında evlenmek kadar önemli bir süreçtir.

İşte bu kadar önemli ve yaygın bir süreç hakkında hukuki bilgilendirme yapmak amacıyla Boşanma video serisi hazırladık. Bu serimizin ilk videosu boşanma süreci, sebepleri ve göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar hakkında kısa bilgilendirmeler içermekte olup, diğer hususlar sizlerin videonun altına bırakacağınız soruların cevaplandığı içeriklere göre videolar hazırlanarak serimiz devam edecektir.

Türk Medeni Kanununda Belirtilen Boşanma Sebepleri Nelerdir ?
1-) ZİNA

2-) HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

3-) SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA

4-) TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA

5-) AKIL SAĞLIĞI NEDENİYLE BOŞANMA

6-) EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

7-) ANLAŞMALI BOŞANMA

😎 AÇILAN BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ AÇILACAK BOŞANMA DAVASI

9-) AYRILIK KARARI VE AYRILIK KARARI SONRASI ORTAK HAYATIN KURULMAMASI HALİNDE BOŞANMA DAVASI

BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 • Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır ?

Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılır.

 • Türk Medeni Kanununda Belirtilen Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  1. ZİNA
  2. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ
  3. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA
  4. TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA
  5. AKIL SAĞLIĞI NEDENİYLE BOŞANMA
  6. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI
  7. ANLAŞMALI BOŞANMA
  8. AÇILAN BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ AÇILACAK BOŞANMA DAVASI
  9. AYRILIK KARARI VE AYRILIK KARARI SONRASI ORTAK HAYATIN KURULMAMASI HALİNDE BOŞANMA DAVASI

   BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? VİDEOMUZU MUTLAKA İZLEYİN!

 • Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

* Zina ile Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış sebeplerinde; sebebin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl

(Bu 6 ay ve 5 yıl olarak tabir edilen süreler zaman aşımı süresi olmayıp, hak  düşürücü süre olduğundan, hakim resen davanın süresinde açılıp açılmadığını araştıracaktır.)

* Suç İşleme ve Haysiyetsizlik sebeplerinde;  herhangi bir süre yoktur.

(Ancak, bu nedenlerin diğer eş tarafından açık ya da örtülü olarak affedilmemiş olması gerekir.)

* Terk nedeniyle boşanma davasından bahsedilebilmesi için, eşlerden biri, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmiş veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemiş olmalıdır. Bu ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar (ihtarın yapılabilmesi için terk tarihinin üzerinden 4 ay geçmiş olması şarttır.) sonuçsuz kalmış ise; Terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

* Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için; Eşlerden birisinin evlendikten sonra akıl hastası olması ve uzman doktor raporuna göre bu durumun belirlenmesi; Akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmaması; Akıl hastalığı yüzünden evliliğin diğer eş yönünden çekilmez hal alması gerekir. Bu nedene dayanarak açılacak boşanma davaları için süre öngörülmemiştir.

* Anlaşmalı Boşanma davası açılabilmesi için resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Eşler öncesinde, boşanmanın sonuçları hususunda (boşanmanın mali sonuçları ile çocukların velayeti) anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayıp karşılıklı imzalarlar. Bu protokolü dava dilekçesine ekleyerek mahkemeye müracaat ederler. Boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin; tarafları bizzat dinleyerek, eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbestçe verdikleri konusunda kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulması şarttır.

* Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

* Ayırılık Kararı;

Boşanma davası açma hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ortak hayatın yeniden kurulması olanağı görürse ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Ayrılığa 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Ayrılık süresi konusunda eşlerin bizzat talepte bulunmaları halinde hakim bu taleple bağlıdır. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Mahkemece verilmiş olan ayrılık kararına dair süre içerisinde eşler bir araya gelmemişse, açılacak dava üzerine boşanmaya karar verilmelidir.

 • Boşanma İle Birlikte Gündeme Gelebilecek Hukuki Talepler Nelerdir?

 1. VELAYET
 2.  NAFAKA
  • Tedbir Nafakası
   Boşanma davası ile birlikte eşlerin ayrı yaşama ve nafaka isteme hakkı doğar. Davaya bakan hakim davanın devamı süresince istek olmasa bile kadının ve çocukların bakımına yönelik tedbirleri almak ve dava tarihinden itibaren kadın ve çocuk yararına uygun miktarda tedbir nafakası takdir etmek durumundadır.
  • Yoksulluk Nafakası
   Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.
  • İştirak Nafakası
   Bu nafaka; anne ve babanın evliliğin sona ermesinden itibaren ortak çocuklara ödenmesi gereken nafakadır.
 3. MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT
 • Maddi tazminata hükmedilebilmesi için;
  • Öncelikle ortada bir boşanma kararının olması yani tarafların boşanmasına karar verilmiş olması,
  • Boşanma kararının verilmesine dayanak teşkil eden nedenler bakımından maddi tazminat talebinde bulunan tarafın, karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu olması,
  • Tazminat isteyen tarafın boşanma yüzenden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş olması gerekir.
 • Manevi tazminata hükmedilebilmesi için;
  • Öncelikle ortada bir boşanma kararının olması yani tarafların boşanmasına karar verilmiş olması,
  • Tazminat isteyen tarafın boşanmaya sebebiyet veren olaylar nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğramış olması,
  • Tazminat talep edilen tarafın boşanma sebebiyle kusurlu olması gerekir.
 • Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

*Açılmış olan boşanma davası neticesinde mahkeme tarafından;

 • Boşanma talebinin reddine,
 • Ayrılığa,
 • Boşanmanın kabulüne karar verilebilir.

*Mahkemece boşanmaya karar verilmesi halinde mevcut taleplerin değerlendirilmesi neticesinde,

 • Var ise, çocukların velayetinin kimde olacağına,
 • Velayet hakkı olmayan eşin çocuğu ne zamanla görebileceğine ilişkin görme hakkının düzenlenmesine,
 • Var ise maddi/manevi tazminat ve nafaka talepleri hakkında hüküm verilir.

*Boşanma neticesinde kadın, evlenmeden önceki soyadını alır. Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu yönündeki istemi ve kocanın da kabul etmesi halinde kadın kocanın soyadını kullanma devam edebilir. Ancak koca koşulların değişmesi yada kendisine zarar verdiğini ileri sürerek bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

 • Boşanma Davası için Avukata verilecek Vekâletname
  Boşanma davası için, davanın vekil aracılığı ile yürütülmesi için, noterden avukata boşanmak için özel yetki veren vekâletname çıkarılması gerekmektedir.  Avukata verilecek boşanma vekâletnamesinde fotoğraf olması zorunludur. Bu sebeple notere giderken yanınızda 2 fotoğrafınızın bulunması gerekmektedir. Ayrıca avukata boşanma vekâletnamesi çıkartırken avukatın adı, soyadı, büro adresi, vergi dairesi ve TC kimlik numarası bilgilerinin de yanınızda olması gerekmektedir.
 • Adli Yardım Talebi
  Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Adli yardım talebi kabul olan kişi;

 • Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.
 • Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.
 • Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.
 • Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temininden, hükmün kesinleşmesine kadar ücretsiz olarak faydalanır.
 • Boşanma Davasında Yargılama Giderleri

 • Gider Avansı;

Dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan avans olarak ifade edilir. Yani kısacası, bir dava açarken yatırılması gereken avanstır.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tebliğde yer aldığı gibi bir çok farklı kritere göre gider avansı hesaplanmaktadır. Gider avansı hesaplama işlemi yapılırken dikkat edilmesi ve hesaplamaya dair kullanılması gereken veriler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Mahkeme Türü ( Sulh hukuk mahkemeleri, İcra hukuk mahkemeleri, Asliye hukuk mahkemeleri, Aile mahkemeleri, İş mahkemeleri, Kadastro mahkemeleri, Tüketici mahkemeleri, Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri, Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerine göre değişiklik gösterir),

 • Dava Değeri,
 • Tanık Sayısı,
 • Taraf Sayısı,
 • Bilirkişi Sayısı,
 • Avukat Sayısı,
 • ve Keşif Gideri alanlarına göre hesaplama yapılmaktadır.
 • Harçlar
  Boşanma davası açmak için yatırılması gereken harç 2018 yılı itibariyle maktu harç 35,90 TL’dir. Ancak boşanma talebinin yanında tazminat talepleri mevut ise bu talep edilen tazminat miktarı üzerinden binde 68,31 oranında nisbi harç ödenecektir.Anlaşmalı boşanmada masraflar müşterek olarak karşılanabilirken, tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür.
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Kadinca Özel - Doğada seçimi kadın yapar !

İlgili Yazılar